Ferhat Tunç

Oluş ve Bozuluş

Derrida, “Cinders” kitabında, “Küller, dünyada olmayan ve asla olmayanlardan kalır,” der. Külleri hem “var olan” (being-entity) hem de “var olmayan” (non-being)  olarak dünyada olmayanların birer kalıntısı ve izi şeklinde düşünmemizi önerir. Bu çalışmada birbiriyle ilgisi olmayan maddelerin yakılmasının ardından biriktirilen küller, demir çerçeveyle çevrili cam fanuslarda bir araya getirilmiştir. Bu birliktelik, mevcut olmayan maddelere dair bir kalıntı sunarken diğer maddeler ile bütünleşen yapı, heterojenik bir kalıntıya dönüşmektedir. Yanma eylemi varlığın mevcudiyetine ilişkin erişimi tüketmişse de bu tüketimin sonucunda madde, kül kalıntıları bırakarak varlığın mevcudiyeti arasındaki ilişkinin sürmesine de izin vermiştir. Değişen ile dönüşenin arasındaki eşikte artma-azalma, boyut, biçim ve çeşitlenme gibi kavramlar irdelenirken yaşamsal süreç ile temas kurmak amaçlanır.

Harflerden Hecelere, Hecelerden Kelimelere, Kelimelerden Cümlelere, Cümlelerden Anlamlara

Lyotard, bilgiyi toplumumuzda konumlandırırken “Postmodern Durum” kitabında “büyük anlatının inandırıcılığını yitirdiğini” belirtir. Bir ansiklopedinin oluşturulma sürecini göz önünde bulundurursak bunu yapısalcı sürecin bir parçası olarak görebiliriz. 12 ciltlik ansiklopedi, yanma eylemi sonucunda kül haline geldiğinde yapısalcı unsurlar bir düzensizlik, biçimsizlik ve temsilsizlik halini alarak soyut bir form oluşturur. Bu soyut formda harflerin, hecelerin, kelimelerin, cümlelerin işaret ettiği anlamlara ulaşmak artık çok zordur. Tüm sayfa düzenleri kül kalıntılarının birer parçasına dönüşmüştür. Derrida, “Cinders” kitabında külü felsefi bir boyuta taşırken, “Kül kelime değil, ileti değil, ondan önce gelen şeydir,” der. Külden iz diye söz eder. Ansiklopedilerin yapısalcı unsurlarının küle dönüşmesi ile birlikte sayfa düzenleri yalnızca birer iz haline gelir. Bazı harf ve kelimeleri kül kalıntılarının arasında görebiliyor olsak da anlamlı bir bütün elde edemeyiz. Bu durumda metinlerin oluşturduğu tüm dolaylı temsillerin düşüncede oluşacak mevcudiyetleri de kaldırılmış olur.

Metinler: Ferhat Tunç

On Generation and Corruption

“Cinders remain from what is not and never was in the world,” Derrida writes in his book “Cinders”. It allows us to think of cinders as a remnant and trace of what is not in the world, both as “being-entity” and “non-being”. The cinders collected by burning unrelated materials every day were brought together in glass lanterns surrounded by an iron frame. While this association presents a residue of non-existent substances, the structure that integrates with other substances turns into a heterogeneous residue. Although the act of burning eliminated access to the existence of the entity, as a result of this consumption, the entity left cinders, allowing the relationship between the existence of the entity to continue.  While examining the concepts such as increase-decrease of the threshold between change and transformation, size, form, and diversification,the aim is to contact the vital process.

From Letters to Syllables, From Syllables to Words, From Words to Sentences, From Words to Meanings

Loyard states that “grand narrative lost its credibility” in his book “The Postmodern Condition” (La Condition Postmoderne) while positioning knowledge in our society. If we consider the creation of an encyclopedia, we can see it as part of the constructive process. When the 12-volume encyclopedia turns into cinders as a result of the act of burning, the constructive elements take the form of disorder, formlessness and non-representation, creating an abstract form. It is now very difficult to reach the meanings of letters, syllables, words and sentences in this abstract form. All page layouts have turned into cinders. While carrying cinders to a philosophical dimension in his book “Cinders”, Derrida says “Cinders are not a word, not a message, but what precedes it”. He speaks of cinders as a trace. Page layouts become mere traces as the constructive elements of the encyclopedias are turned to ashes. Although we can pick out some letters and words among the cinders, we cannot obtain a meaningful whole. In this case, the existence of all indirect representations created by the texts in thought is removed.

Texts: Ferhat Tunç

Oluş ve Bozuluş, Cam Fanus İçerisinde Kül & Demir Çerçeve / Ash in a Glass Lantern & Iron Frame Parça 1 / 1st Piece 50x70 cm, Parça 2 / 2nd Piece 215x95 cm, Parça 3 / 3rd Piece 115x53 cm, 2015-2020
Harflerden Hecelere, Hecelerden Kelimelere, Kelimelerden Cümlelere, Cümlelerden Anlamlara, Arka / Other Side
Harflerden Hecelere, Hecelerden Kelimelere, Kelimelerden Cümlelere, Cümlelerden Anlamlara, Cam Fanus İçerisinde Kitap Külü / Book Ashes in a Glass Lantern 75x75 cm, 2020
Harflerden Hecelere, Hecelerden Kelimelere, Kelimelerden Cümlelere, Cümlelerden Anlamlara, Detay / Detail
Harflerden Hecelere, Hecelerden Kelimelere, Kelimelerden Cümlelere, Cümlelerden Anlamlara, Detay / Detail